Tham khảo: 7 Loại hình thông minh – Thomas Armstrong.